Ե՛կ Արարիչ Սուրբ Հոգի

Ե՛կ, Սուրբ Հոգի, ստեղծող էից,
Յայց ել մտաց Քոց ծառայից.
Եւ վերնական շնորհօք Քո լից,
ԸզՔո ստեղծեալ սիրտ բոլորից։

Մխիթարիչդ ամենայնի,
Եւ Բարձրելոյն պարգեւ բարի.
Աղբիւր կենաց, հուր կենդանի,
Սէր եւ օծումն իմանալի։

Դու եօթնարփեան շընորհք վերին,
Մատն հայրական աջոյ ձեռին.
Դու աւետիք Հօր բարձրելոյ,
Որ տաս բարբառըս բերանոյ։

Վառեա՛ ըզլոյս ի զգայարանս,
Հե՛ղ ըզսիրոյ Քո ըզհոսանս.
Զտկարութիւն մարմնոյ մերոյ,
Միշտ զօրութեամբ Քո ամրացո՛։

Ի բա՛ց վանեա՛ զթշնամութիւն,
Եւ պարգեւեա՛ զխաղաղութիւն.
Զի քեւ յաւէտ առաջնորդեալ,
Առ ի չարեաց լիցուք զերծեալ։

Տո՛ւր ճանաչել մեզ քեւ ըզՀայր,
Եւ զՄիածինն իւր հաւասար,
Եւ յերկոցունց զՀոգիդ բղխեալ,
Յամենայն ժամ սերտ հաւատալ։

Փառըք պատիւ՝ Հօր Աստուծոյ,
Եւ Միածնի յարուցելոյ,
Հոգւոյն Սրբոյ Մխիթարչի,
Այժմ եւ յաւէտ անլըռելի։ Ամէն։

Կիսվել սոց․ ցանցերում