ԱՁ-ները պետք է իմանան

Կառվարությունը օգոստոսի 11-ի նիստին որոշում է ընդունել, որով սահմանվել է անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառման կարգը, որը մշակվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից:

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ըն­դուն­ված՝ «Հայաս­տանի Հան­րա­պե­տու­թյան հարկային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխու­թյուն­ներ կատա­րելու մասին» ՀՕ-595-Ն օրենքի կիրարկումն ապա­հո­վելն է:        

Iravaban.net-ը հայտնում է, որ նախագծի հիմնավորման համաձայն՝ վերո­նշյալ օրենքով լրացում է կատարվել Հայաս­տանի Հանրա­պե­տու­թյան հարկային օրենսգրքի 15-րդ հոդվածում և սահմանվել է, որ անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր են վարել ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառում՝ Կառավարության սահմանած կարգով։

Ձեզ ենք ներկայացնում սահմանված կարգը՝ ամբողջությամբ․

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳ

1․ Սույն կարգով կարգավորվում են անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառման հետ կապված հարաբերու­թյունները։

2․ Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը պարտադիր է հարկ­ման ընդհանուր  համակարգում գործող անհատ ձեռնարկատերերի համար։

3․ Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումն անհատ ձեռնար­կա­տերերի կողմից ակտիվների և պարտավորությունների վիճակի (մնացորդի) և շարժի վերաբերյալ դրամական արտահայտությամբ տեղեկատվության հավաք­ման, գրանցման և ընդհանրացման համակարգ է` գործառնությունների, այլ դեպ­քերի և իրադարձությունների համընդհանուր և փաստաթղթային հաշվառման միջոցով։

4․ Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառման գրանցումները կատար­վում են Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 55-րդ հոդվածով սահմանված հաշվարկային փաստաթղթերի և հաշվարկային փաստաթուղթ չհամար­վող այլ փաստաթղթերի հիման վրա, որոնք արձանագրում են գործարքների և գործառնությունների կատարումը, այլ դեպքերի և իրադարձությունների տեղի ունենալը։

5․  Սույն կարգի կիրառության իմաստով ակտիվներ և պարտավորություն­ներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահ­մանված ակտիվները և պարտավորությունները։

6․ Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված դրույթների հիման վրա, իսկ դրանց կիրառության առանձնահատկություններ սահմանված չլինելու դեպքում՝ հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվու­թյունների պատրաստումը կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված սկզբունքների և կանոնների հիման վրա։

7․ Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը վարվում է անա­լիտիկ (վերլուծական) և սինթետիկ (ընդհանրացված) հաշվառման միջոցով։

8․ Անալիտիկ (վերլուծական)հաշվառում է համարվում առանձին միավոր ակտիվի և առանձին միավոր պարտավորության սկզբնական և հաշվեկշռային արժեքի հաշվարկման միջոցով հաշվառման վարումը` արտացոլելով դրա հաշ­վարկումն ու հետագա փոփոխությունները։

9․ Սինթետիկ (ընդհանրացված) հաշվառում է համարվում անալիտիկ (վերլու­ծական)հաշվառման հիման վրա ակտիվների և պարտավորությունների խմբերի ընդհանրացված հաշվառումը՝ արտացոլելով հետագա փոփոխությունները։

10․ Ակտիվները և պարտավորությունները հաշվառվում են սկզբնական և հաշվեկշռային արժեքով՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության հար­կա­յին օրենսգրքի 106-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված վերա­գնա­հատման դեպքերի։

11․ Անալիտիկ (վերլուծական) հաշվառման և սինթետիկ (ընդհանրացված) հաշվառման տվյալները պետք է համապատասխանեն միմյանց։

12․ Անալիտիկ (վերլուծական) հաշվառման և սինթետիկ (ընդհանրացված) հաշվառման տվյալները հավաքվում և համակարգվում են ժամանակագրական կարգով՝ էլեկտրոնային եղանակով:

13․ Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը որպես անհատ ձեռ­նարկատիրոջ ակտիվներ և պարտավորություններ համարելու առումով հիմք է ընդուն­վում գործարքի կողմ որպես անհատ ձեռնարկատեր հանդես գալու հանգամանքը։

14․ Հարկման հատուկ համակարգից հարկման ընդհանուր համակարգ անցած անհատ ձեռնարկատերերն ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը վարում են հարկման ընդհանուր համակարգ անցնելու օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ից։

Կիսվել սոց․ ցանցերում